[صفت]

وصفی

( و-ص-ف-ی )
1 descriptive qualitative , explanatory

qualitative /ˈkwɑləˌteɪtɪv/ /ˈkwɒlɪtətɪv/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان