[صفت]

qualitative

/ˈkwɑləˌteɪtɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more qualitative] [حالت عالی: most qualitative]

1 کیفی

معادل ها در دیکشنری فارسی: وصفی کیفی
  • 1.A qualitative study
    1. مطالعه کیفی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان