[قید]

qualitatively

/ˌkwɑləˈteɪtɪvli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 از نظر کیفی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان