[صفت]

quality

/ˈkwɑl.ət̬.i/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more quality] [حالت عالی: most quality]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرغوب

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعلا
مترادف و متضاد excellent
 • 1.We only sell quality products in this store.
  1. ما فقط محصولات مرغوب در این فروشگاه می فروشیم.
[اسم]

quality

/ˈkwɑl.ət̬.i/
غیرقابل شمارش

2 کیفیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: چونی کیفیت
مترادف و متضاد class grade standard
to be of good/poor/top/high/low quality
کیفیت خوب/بد/عالی/بالا/پایین داشتن
quality of life
کیفیت زندگی
 • All we are asking for is a decent quality of life.
  تمام چیزی که ما می‌خواهیم یک زندگی با کیفیت خوب است.

3 مرغوبیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرغوبیت
مترادف و متضاد excellence
quality of something
مرغوبیت چیزی
 • I was impressed by the quality of their clothes.
  مرغوبیت لباس آنها مرا تحت تاثیر قرار داده بود.

4 ویژگی مشخصه

معادل ها در دیکشنری فارسی: چگونگی خاصیت خصلت ویژگی صفت
مترادف و متضاد attribute characteristic feature trait
 • 1.He has a lot of good qualities but being organized isn't one of them.
  1. او ویژگی‌های خوب زیادی دارد، اما منظم بودن جزء آنها نیست.
leadership qualities
ویژگی‌های رهبر بودن
personal qualities
مشخصه‌های شخصی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان