[اسم]

qualifier

/kwˈɑːlɪfˌaɪɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فرد یا تیم واجد شرایط (مسابقه)

2 توصیف‌کننده (دستور زبان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان