[اسم]

quality newspaper

/ˈkwɑləti ˈnuzˌpeɪpər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روزنامه فرهیختگان روزنامه سطح بالا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان