[قید]

quantifiably

/ˌkwɑntɪˈfaɪəbɛli/
غیرقابل مقایسه

1 به طرز قابل اندازه‌گیری به طرز قابل سنجش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان