[صفت]

کیفی

( ک-ی-ف-ی )
1 qualitative

qualitative /ˈkwɑləˌteɪtɪv/ /ˈkwɒlɪtətɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان