[اسم]

وفا

( و-ف-ا )
1 loyalty fidelity , faithfulness

loyalty /ˈlɔɪəlti/ /ˈlɔɪəlti/


fidelity /fəˈdɛləti/ /fɪˈdɛlɪti/


faithfulness /ˈfeɪθflnəs/ /ˈfeɪθflnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان