[اسم]

وقت آزاد

( و-ق-ت- -آ-ز-ا-د )
1 free time leisure

free time /fri taɪm/ /friː taɪm/


leisure /ˈlɛʒər/ /ˈleʒə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان