[اسم]

پروژه

( پ-ر-و-ژ-ه )
1 project

project /ˈprɑdʒ.ekt/ /ˈprɒdʒekt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان