[اسم]

پروژکتور

( پ-ر-و-ژ-ک-ت-و-ر )
1 projector

projector /prəˈdʒektər/ /prəˈdʒektə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان