[صفت]

پری‌چهره

( پ-ر-ی-‌-چ-ه-ر-ه )
1 beautiful

beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ /ˈbjuː.tɪ.fəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان