[اسم]

پسربچه

( پ-س-ر-ب-چ-ه )
1 baby boy lad

baby boy /bˈeɪbi bˈɔɪ/ /bˈeɪbi bˈɔɪ/


lad /læd/ /læd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان