[فعل]

پوییدن

( پ-و-ی-ی-د-ن )
1 to explore

to explore /ɪkˈsplɔr/ /ɪksˈplɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان