[اسم]

پیشوا

( پ-ی-ش-و-ا )
1 leader

leader /ˈliːdər/ /ˈliːdə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان