[اسم]

چاقو

( چ-ا-ق-و )
1 knife

knife /nɑɪf/ /nɑɪf/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان