[اسم]

چسب نواری

( چ-س-ب- -ن-و-ا-ر-ی )
1 Scotch tape

Scotch tape /ˈskɑːtʃ teɪp/ /ˈskɒtʃ teɪp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان