[اسم]

Scotch tape

/ˈskɑːtʃ teɪp/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چسب نواری

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاچ چسب اسکاچ چسب نواری نوارچسب
مترادف و متضاد Sellotape sticky tape
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان