[صفت]

Scots

قابل مقایسه

1 اسکاتلندی مربوط به اسکاتلند

[اسم]

Scots

قابل شمارش

2 لهجه انگلیسی اسکاتلندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان