[صفت]

Scottish

/skˈɑːɾɪʃ/
قابل مقایسه

1 اسکاتلندی مربوط به اسکاتلند

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاتلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان