[اسم]

scourge

/skˈɜːdʒ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تازیانه شلاق

معادل ها در دیکشنری فارسی: تازیانه شلاق
مترادف و متضاد whip

2 مصیبت بلا، آفت

[فعل]

to scourge

/skˈɜːdʒ/
فعل گذرا
[گذشته: scourged] [گذشته: scourged] [گذشته کامل: scourged]

3 شلاق زدن تازیانه زدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: شلاق زدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان