[اسم]

scout

/skˈaʊt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیشاهنگ (پسر یا دختر)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیشاهنگ

2 دیده‌ور دیدبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیده‌ور
[فعل]

to scout

/skˈaʊt/
فعل گذرا و ناگذر

3 جستجو کردن دنبال چیزی گشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان