[فعل]

to scrabble

/ˈskræbəl/
فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (برای یافتن چیزی) پنجه (بر زمین) کشیدن چنگ زدن

[اسم]

scrabble

/ˈskræbəl/
غیرقابل شمارش

2 اسکربل (نوعی بازی واژه‌سازی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان