[اسم]

scoundrel

/ˈskaʊndrəl/
قابل شمارش

1 آدم فرومایه آدم پست‌فطرت

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدم بی‌شرف پدرسوخته نامرد ناکس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان