[اسم]

شلاق

( ش-ل-ا-ق )
1 whip scourge , lash

whip /wɪp/ /wɪp/


scourge /skˈɜːdʒ/ /skˈɜːdʒ/


lash /læʃ/ /læʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان