[اسم]

Scotch Whisky

قابل شمارش

1 ویسکی اسکاچ نوعی نوشیدنی الکلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاچ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان