[اسم]

اسکاچ

( ا-س-ک-ا-چ )
1 scouring pad Scotch pad
سیم ظرف‌شویی

scouring pad /skˈaɪʊɹɪŋ pˈæd/ /skˈaʊəɹɪŋ pˈad/


2 Scotch tape
نوار چسب، چسب نواری

Scotch tape /ˈskɑːtʃ teɪp/ /ˈskɒtʃ teɪp/

3 scotch Scotch Whisky
ویسکی اسکاچ (نوعی نوشیدنی الکلی)

scotch /skɑtʃ/ /skɑtʃ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان