[اسم]

نوارچسب

( ن-و-ا-ر-چ-س-ب )
1 Sellotape tape , Scotch tape

Sellotape /ˈseləteɪp/ /ˈseləteɪp/


tape /teɪp/ /teɪp/


Scotch tape /ˈskɑːtʃ teɪp/ /ˈskɒtʃ teɪp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان