[قید]

چو

( چ-و )
1 like

like /lɑɪk/ /laɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان