[اسم]

چوب‌پنبه‌کش

( چ-و-ب-‌-پ-ن-ب-ه-‌-ک-ش )
1 corkscrew

corkscrew /ˈkɔrkˌskru/ /ˈkɔːkskruː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان