[اسم]

ژورنالیست

( ژ-و-ر-ن-ا-ل-ی-س-ت )
1 journalist

journalist /ˈʤɜrnələst/ /ˈʤɜːnəlɪst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان