[اسم]

کاموابافی

( ک-ا-م-و-ا-ب-ا-ف-ی )
1 knitting

knitting /ˈnɪtɪŋ/ /ˈnɪtɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان