[صفت]

کتابی

( ک-ت-ا-ب-ی )
1 book

book /bʊk/ /bʊk/

2 bookish

bookish /bˈʊkɪʃ/ /bˈʊkɪʃ/

3 literary

literary /ˈlɪtəreri/ /ˈlɪtərəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان