[صفت]

کلاسیک

( ک-ل-ا-س-ی-ک )
1 classic classical

classic /ˈklæsɪk/ /klæsɪk/


classical /ˈklæs.ɪ.kəl/ /ˈklæsɪkl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان