[صفت]

کم‌وزن

( ک-م-‌-و-ز-ن )
1 lightweight light

lightweight /ˈlaɪtweɪt/ /ˈlaɪtweɪt/


light /lɑɪt/ /lɑɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان