[اسم]

کنفدراسیون

( ک-ن-ف-د-ر-ا-س-ی-و-ن )
1 confederation

confederation /kənˌfedəˈreɪʃn/ /kənˌfedəˈreɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان