[اسم]

confederation

/kənˌfedəˈreɪʃn/
قابل شمارش

1 کنفدراسیون کشورگان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان