[اسم]

the Confederacy

(the Confederate States of America)
/kənfˈɛdɚɹəsi/
غیرقابل شمارش

1 ایالات مؤتلفه آمریکا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان