[صفت]

confederate

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مؤتلفه (ایالات جنوبی آمریکا)

[اسم]

confederate

قابل شمارش

2 شریک جرم همدست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان