[اسم]

کیفیت‌سنجی

( ک-ی-ف-ی-ت-‌-س-ن-ج-ی )
1 quality control

quality control /ˈkwɑːləti kəntroʊl/ /ˈkwɒləti kəntrəʊl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان