[اسم]

گاراژ

( گ-ا-ر-ا-ژ )
1 garage

garage /ˈɡærɑːʒ/ /ɡəˈrɑːʒ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان