[فعل]

گرد گرفتن

( گ-ر-د- -گ-ر-ف-ت-ن )
1 to dust

to dust /dʌst/ /dʌst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان