[اسم]

گردشگری

( گ-ر-د-ش-گ-ر-ی )
1 tourism

tourism /ˈtʊrˌɪz.əm/ /ˈtʊərɪzəm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان