[فعل]

گردگیری کردن

( گ-ر-د-گ-ی-ر-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to dust

to dust /dʌst/ /dʌst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان