[اسم]

گل صدتومانی

( گ-ل- -ص-د-ت-و-م-ا-ن-ی )
1 peony

peony /pˈiəni/ /pˈiəni/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان