[اسم]

گواهینامه

( گ-و-ا-ه-ی-ن-ا-م-ه )
1 certificate license

certificate /sərˈtɪf.ɪ.kət/ /səˈtɪfɪkɪt/


license /ˈlaɪ·sənts/ /ˈlaɪsns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان