[اسم]

گچ تحریر

( گ-چ- -ت-ح-ر-ی-ر )
1 chalk

chalk /tʃɔːk/ /tʃɔːk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان