[قید]

یک‌قلم

( ی-ک-‌-ق-ل-م )
1 entirely wholly , totally

entirely /ɪnˈtaɪərli/ /ɪnˈtaɪəli/


wholly /ˈhoʊlli/ /ˈhəʊlli/


totally /ˈtoʊt̬.əl.i/ /ˈtəʊtəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان