[تخصیص گر]

a lot of

/ə lɑt ʌv/

1 خیلی کلی، زیاد، بسیار، مقدار زیاد

مترادف و متضاد a great deal a large amount lots of many much plenty of a few a little not many not much
 • 1. A lot of people are coming to the meeting.
  1 . افراد زیادی به جلسه می‌آیند.
 • 2. I eat a lot of vegetables.
  2 . من خیلی سبزیجات می‌خورم.
 • 3. She gave us a lot of presents.
  3 . او کلی هدیه به ما داد.
 • 4. There were a lot of people at the party.
  4 . افراد زیادی در مهمانی بودند.
 • 5. They paid a lot of money for that house.
  5 . آن‌ها کلی پول برای آن خانه پرداخت کردند.
کاربرد تخصیص‌گر a lot of
تخصیص‌گر a lot of عمدتاً کاربرد غیررسمی دارد و در گویش محاوره و نوشته‌های غیررسمی به کار می‌رود. تخصیص‌گر a lot of را می‌توانید با اسم جمع و فعل جمع استفاده کنید. همچنین می‌توانید a lot of را با اسم غیرقابل شمارش و فعل مفرد به کار ببرید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان